Okolo vodných tokov a nádrží

Roundup®Biaktiv

Tajomstvo aktivátorov

Najúčinnejšia látka glyfosát pôsobí výhradne na enzymatický systém rastlín, nie na zvieratá a človeka. Navyše dochádza k relatívne rychlému rozkladu prípravku v styku s pôdou, a tak herbicíd nepôsobí cez korene rastlín alebo na semená v pôde. Pri kontakte s pôdou ihneď stráca účinnosť, preto môžete po aplikácii takmer hneď siať, herbicíd nepôsobí na semená.

Komplex aktivátorov herbicídu Roundup®Biaktiv umožňuje:

 • najkratší možný časový odstup aplikácie aj pred silným dažďom,
 • aplikáciu na rosu,
 • úplnú likvidáciu burín s dlhodobým účinkom,
 • použitie aj na vodných plochách, pobrežná vegetácia,
 • v druhom ochrannom pásme zdrojov povrchových i podzemných vôd.

Popri účinnej látke obsahuje Roundup®Biaktiv komplex aktivátorov, z ktorých prvý zabezpečuje pevné prilipnutie herbicídu k povrchu rastlín a jeho rýchle preniknutie pod povrch zasiahnutých častí bez porušenia kutikuly a bunkových stien. Druhý komponent vyvoláva zrýchlené dýchanie a zintenzívňuje obeh látok, čo urýchľuje presun podstatného podielu herbicídu do všetkých orgánov rastliny. Táto skutočnosť je predpokladom vysokej účinnosti aj pri nízkych teplotách. Roudup Biaktiv neohrozuje ryby a ostatné vodné živočíchy, preto ho možno aplikovať priamo na vodnú hladinu, a tak likvidovať plávajúce a vynorené buriny.

Pri príprave postrekovej kvapaliny nepridávajte zmáčadlo, jeho pridaním sa naopak účinnosť znižuje, zhoršujú sa toxické vlastnosti a aplikácia sa predražuje. Prípadné premrznutie herbicídu neznižuje jeho účinnosť.

 

Použitie vo vodnom hospodárstve

Roundup®Biaktiv je najdokonalejší nástroj na regulovanie zaburinenia aj vo vodnom hospodárstve.

Ošetrovanie brehovej vegetácie

Roundup®Biaktiv môžeme využiť na likvidáciu brehovej vegetácie, na odstránenie burín, akými sú napr. trsť, pálka, deväťsil, škodiace dreviny či kríky a ostatné druhy, pred zakladaním kultúrnych brehových porastov na novo vybudovaných kanáloch alebo pri bodovej či ohniskovej aplikácii. Roundup®Biaktiv dokonale nahradí prácnu mechanickú likvidáciu.

Výhody aplikácie herbicídu Roundup®Biaktiv:

 • účinnejšia a jednoduchšia metóda v porovnaní s mechanickou likvidáciou,
 • predĺženie životnosti lesných ciest a zlepšenie funkcie krajníc a priekop,
 • udržanie prevádzkyschopnosti lesnej melioračnej siete,
 • zvýšenie bezpečnosti prevádzky.
Aplikácia Dávkovanie
Aplikujte od polovice mája do konca vegetácie. 1,5–2,5% roztok pri aplikácii chrbtovými a traktorovými postrekovačmi. Od polovice mája do konca vegetácie.

 

Likvidácia plávajúcich a vynorených burín

Ekotoxikologické vlastnosti komplexu aktivátorov, ktoré sú súčasťou herbicídu Roundup®Biaktiv, umožňujú použiť tento herbicíd aj na likvidáciu plávajúcich a vynorených burín vo vodných nádržiach, v chovných aj produkčných rybníkoch, ako aj na hladinách vodných kanálov.

Aplikácia Dávkovanie
Aplikujeme od júna do konca vegetácie. Postrekovačmi, špeciálnymi postrekovacími zariadeniami. 1,5–2 % roztok pri použití chrbtových postrekovačov

 

Použitie v lesníctve

Lesné škôlky

Roundup®Biaktiv je vysoko účinný nielen pri hubení všetkých druhov burín, ale aj škodiacich burinných stromov a krov počas celého obdobia vegetácie. Je vhodné použiť ho na kompostoch, ktoré sú určené na hnojenie alebo prihnojovanie a na výrobu obaľovanej sadby.

Výhody aplikácie herbicídu Roundup®Biaktiv:

 • účinnejší než mechanické metódy likvidácie,
 • bez nebezpečenstva poškodenia kultúr prostredníctvom pôdnych rezíduí.

Technologický postup

Buriny Dávkovanie
jednoročné buriny vytrvalé buriny 1–2 l/ha v 100–200 l vody 2–4 l/ha v 100–200 l vody

 

a) príprava záhonov pred sejbou alebo škôlkovaním, plošná aplikácia.

Druh Dávkovanie Aplikácia
ihličnany (smrek, borovica, jedľa) 3 l/ha v 150–200 l vody po vyzretí tohtoročných prírastkov možno aplikovať Roundup®Biaktiv celoplošne
citlivé druhy (listnáče, smrekovec, ihličnany pred vyzretím) 1,5–2,5 % roztok pri použití chrbtových aj traktorových postrekovačov vykonajte medziriadkovú aplikáciu pomocou špeciálnych adaptérov

 

b) ničenie burín v záhonoch. Na likvidáciu prerastajúcich burín je vhodné aplikovať herbicíd pomocou knôtových rámov. Koncentrácia postreku 33–50% (riedenie vodou 1:2–1:1).

Chemická príprava pôdy pre prirodzenú a umelú obnovu lesa

Herbicíd Roundup®Biaktiv môžete použiť celoplošne bez ohľadu na citlivosť nasledujúcej kultúry, ktorú budete na ploche vysádzať.

Výhody aplikácie herbicídu Roundup®Biaktiv:

 • zníženie nákladov a zvýšenie produktivity práce,
 • zlepšenie podmienok pre uplatnenie prirodzenej obnovy,
 • zlepšenie ujímania sa sadeníc, vyššie prírastky,
 • úspora vlahy a zlepšenie podmienok výživy sadeníc, odstránenie nebezpečenstva erózie,
 • včasnosť aplikácie (veľmi skoro na jar aj pri nízkych teplotách), možnosť maloplošnej aplikácie,
 • použitie v druhom ochrannom pásmu zdrojov povrchových i podzemných vôd.

Technologický postup

Buriny Dávkovanie Aplikácia
jednoročné a vytrvalé buriny 2–4 l/ha v max. 200 l vody aplikujte pred koncom vegetácie pri skorom jarnom zalesňovaní po celé vegetačné obdobie, vždy 3–5 dní pred výsadbou
ostružina a dreviny 4–5 l/ha v max. 200 l vody pri použití chrbtových postrekovačov–1,5 - 2% roztok  

 

Ochrana kultúr proti burinám

Použitím herbicídu Roundup®Biaktiv pri ochrane kultúr dosiahnete úplnú likvidáciu všetkých nežiaducich druhov bez ohľadu na ich rastové štádium a bez nebezpečenstva regenerácie vytrvalých druhov burín.

Výhody aplikácie herbicídu Roundup®Biaktiv:

 • jednoduchšia a účinnejšia metóda v porovnaní s mechanickými zásahmi,
 • zníženie nákladov a zvýšenie produktivity práce,
 • úspora pôdnej vlahy a zamedzenie možnosti vzniku erózie pôdy.

Technologický postup

Druh Dávkovanie Aplikácia
ihličnany (smrek, borovica, jedľa) 2–5 l/ha v 100–200 l vody 1,5-2,5% roztok pri použití chrbtových postrekovačov po vyzretí tohtoročných prírastkov možno aplikovať Roundup®Biaktiv celoplošne
citlivé druhy (listnáče, smrekovec, ihličnany pred vyzretím) 3–5 l/ha v 100–200 l vody 1,5–2,5 % roztok pri použití chrbtových postrekovačov, 33–50% roztok pri použití knôtových aplikátorov, riedenie vodou (1:2–1:1)

 

aplikujeme pomocou krytej trysky, alebo po zaclonení stromčekov

 

Chemické prerezávky a prebierky vrátane zamedzenia pňovej výmladnosti

Výhody aplikácie herbicídu Roundup®Biaktiv:

 • vynikajúci arboricidný účinok,
 • zníženie nákladov,
 • zvýšenie produktivity práce,
 • zabezpečenie kultúr už v piatom roku po výsadbe,
 • účinnejšia a jednoduchšia metóda likvidácie v porovnaní s mechanickými zásahmi.

Technologický postup:

 • Nežiaduce škodlivé listnáče v kultúrach likvidujte aplikáciou 15% roztoku herbicídu do zásekov, ktoré sa robia po obvode kmeňa vo vzdialenosti asi 10 cm po obvode stromu.
 • Pňovej výmladnosti zabránite náterom reznej plochy pňov listnáčov do 8 hodín po vyrúbaní 5 – 10% roztokom herbicídu. Ošetrenie možno robiť celoročne okrem obdobia mrazu a v období silného miazgového toku na jar. Doporučujeme pridať značkovacie farbivo.
 • Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch postrekom na listovú plochu použite 5% roztok. Najvyššiu účinnosť vykazujú aplikácie robené od júla do konca vegetácie.

Na aplikáciu je vhodné využiť chrbtové postrekovače alebo traktorové postrekovače s ručnou koncovkou.

 

Železnice

Roundup®Biaktiv má veľký význam v systéme údržby železníc pri likvidácii burín na železničnom zvršku voľných tratí, banketoch a koľajištiach.

Výhody aplikácie herbicídu Roundup®Biaktiv:

 • zaistenie bezpečnosti prevádzky,
 • zvýšenie životnosti stavieb a dopravných zariadení,
 • zníženie nákladov v porovnaní s mechanickou likvidáciou burín a zvýšenie produktivity práce,
 • zabezpečenie melioračnej funkcie železničných zvrškov.
Buriny Dávkovanie Aplikácia
voľné trate 5 l/km trate v 200–400 l vody (max. 9l /ha) aplikujeme od polovice mája do konca vegetácie
vlečky 2,5% roztok pri použití chrbtových postrekovačov 2,5% roztok pri použití chrbtových postrekovačov

 

aplikujeme od polovice mája do konca vegetácie

 

Ako poznať originál

Originálne obaly majú mnoho výhod:

 • Embasové–vlisované označenie „Monsanto alebo Roundup“,
 • držadlo na ľahké uchopenie,
 • etiketu s detailnými informáciami vrátane základných parametrov,
 • úchop na spodnej strane pre ľahké vylievanie,
 • Monsanto patent „antiglug systém“ a veľký otvor hrdla s prisávaním vzduchu pre plynulé vylievanie bez bublín,
 • kalibráciu pre ľahké odmeriavanie,
 • oblé zakončenie hrdla, aby v ňom nezostávala kvapalina.

Balenie a etikety

Dostupné balenia

Roundup®Biaktiv je k dispozícii v balení: 20 l

S kanistrami Roundup®Biaktiv sa ľahko manipuluje, integrovaný uzáver „no-glug“ zaručuje prelievanie prípravku konštantnou rýchlosťou a úplné vyprázdnenie kanistra.

Bezpečnosť

Karty bezpečnostných údajov k produktom Roundup®Biaktiv sú na prevzatie tu.

K stiahnutiu

Etikety

Inzerce