Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) poskytuje spoločnosť MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v tiráži.

A. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme Vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, právny základ na zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že toto zaobchádzanie je potrebné na to, aby Vám mohli byť sprístupnené požadované funkcie webového sídla (Článok 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

I. Používanie nášho webového sídla

1. Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, Váš prehliadač odošle nášmu serveru určité informácie. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme Vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie Vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce informácie, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

 • IP adresa
 • dátum a čas prístupu
 • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu / stavový kód HTTP
 • prenesený objem dát
 • webové sídlo žiadajúce o prístup
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto informácie ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu takýto prístup (Článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

2. Nastavenie súborov cookies

a) Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte Vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. Vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré Váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri Vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

b) Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné, ktoré sa používajú na účely analýzy webového sídla a na marketingové účely. Toto webové sídlo využíva iba funkčné súbory cookies.

c) Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo Vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla.

3. Používanie kontaktných formulárov

Kontaktovať nás môžete priamo prostredníctvom formulárov nachádzajúcich sa na našom webovom sídle. Predovšetkým nám môžete poskytnúť tieto informácie:

 • Meno, priezvisko, pohlavie a titul
 • Kontaktné údaje (napr. e –mailová adresa, telefóne číslo)
 • Číslo transakcie (napr. ID žiadosti)
 • Text správy

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov, spracúvame výhradne na účely spracovania Vašej konkrétnej požiadavky. Tieto informácie vymažeme ihneď po tom, ako ich nebudeme ďalej potrebovať pre účely spracovania alebo následných krokov týkajúcich sa Vašej žiadosti.

4. Priamy marketing

Ak ste poskytli Váš súhlas (napr. v rámci kontaktného formulára) (Článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov), spracujeme Vaše osobné údaje aby sme Vám poskytli dodatočné informácie o našich produktoch, ktoré Vás môžu zaujímať, telefonicky, faxom, poštou, e-mailom alebo “push“ správou. Proti zasielaniu takýchto obchodných ponúk môžete kedykoľvek namietať.

B. Informácie o Vašich právach

Nasledujúce práva sa na Vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • Právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;
 • Právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním údajov na účely, ktoré sú v našom záujme, vo verejnom záujme alebo na účel vytvárania profilov, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracovanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo podať úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov;
 • S účinkom do budúcnosti môžete svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré opisujú spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vašu žiadosť adresujte na nižšie uvedenú adresu. ( C.).

C. Kontakt

Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov nám, prosím, pošlite prostredníctvom e-mailu na dataprivacyCZSK@bayer.com alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Data Privacy Manager
Karadžičova 2
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

D. Zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách.

Posledná aktualizácia: 13.5.2020